REGULAMIN SPRZEDAŻY REKLAM

 1. Operatorem Serwisu Naczarter.pl jest NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, Regon: 200747359.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży reklam w Serwisie Naczarter.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Reklamodawców oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Naczarter.pl.
 3. Usługi świadczone w Serwisie Naczarter.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r. Ze względu na możliwość wprowadzania aktualizacji do Regulaminu, w tym dostosowania do ewentualnych zmian w prawodawstwie rekomednujemy o cykliczne odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z jej zawartością.

I. DEFINICJE

 1. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.naczarter.pl.
 2. Właściciel – podmiot realizujący Projekt Naczarter.pl i zarządzający Serwisem zwany również Usługodawcą.
 3. Administrator – oznacza NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, Regon: 200747359, który świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Reklamodawca - oznacza podmiot, przedsiębiorca, będący osobą fizyczna, osobą prawna lub jednostką nie posiadająca osobowości prawnej, składający Zamówienie emisji reklamy.
 5. Materiały reklamowe - materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html w formie gotowej do wykorzystania jako reklama w Serwisie zgodnie z parametrami zdefiniowanym przez Usługodawcę.
 6. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia profilu (konta) przez Reklamodawcę.
 7. Logowanie – weryfikacja danych zarejestrowanego Reklamodawcy, pozwalająca na stworzenie w Serwisie jego konta.
 8. Profil lub Konto – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Reklamodawca może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz korzystać z funkcjonalności Serwisu.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Przedmiotem działalności Serwisu Naczarter.pl jest świadczenie usług w zakresie udostępniania zarejestrowanym Reklamodawcom funkcjonalności Serwisu, umożliwiających emisję w nim form reklamowych. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Reklamodawcy Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 2. Usługodawca informuje, że Serwis Naczarter.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów stanowi przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy i pisemnej zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie prawa i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności.
 3. Utworzyć konto Reklamodawcy (zarejestrować się w Serwisie) może być każda osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która dysponuje kontem poczty elektronicznej.
 4. Reklamodawca jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie Naczarter.pl, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych.
 5. Jeżeli Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Reklamodawcę Serwisu Naczarter.pl, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Reklamodawcy do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e- mail i stron Serwisu. Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Reklamodawca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Każda rejestracja w Serwisie skutkować będzie założeniem indywidualnego konta Reklamodawcy. Reklamodawca ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną zmianie.
 3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Reklamodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Wykorzystanie danych opisane jest szczegółowo w zakładce Serwisu - Polityka prywatności.

IV. KONTO

 1. Reklamodawca może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszania przez Reklamodawcę zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

V. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Reklamodawcę, a także dla bezpieczeństwa danych Reklamodawcy zapisanych na Koncie. Każdy Reklamodawca powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Reklamodawca w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Do korzystania z usług Serwisu Naczarter.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Strony internetowe Serwisu działają m.in. w oparciu o technologię plików "cookies". Działanie i wykorzystanie plików „cookies” opisane jest szczegółowo w zakładce - Polityka prywatności.
 3. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE REKLAMY

  1. Reklamodawca może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę, po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora drogą mailową. Reklamodawca może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Usługodawcy.
  2. Reklamodawca może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn ze strony Usługodawcy, gdy Usługodawca uzna to za konieczne.

VI. EMISJA REKLAM

 1. E- usługa oferowana przez Serwis umożliwia Rekalmodawcy zlecenie przeprowadzenia kampanii reklamowej na powierzchniach reklamowych Serwisu, która polega na emisji form reklamowych:

  • a. Na stronie głownej Serwisu,
  • b. Na stronie wyszukiwarki Serwisu,
  • c. Na stronach prezentujących poszczególne jachty,
 2. Warunkiem umożliwienia przeprowadzenia kampanii reklamowej poprzez emisję form reklamowych Reklamodawct w ramach Serwisu jest poprawna rejestracja Reklamodawcy w Serwisie, która polega na założeniu w nim konta Reklamodawcy i akceptacji regulaminu Reklamodawcy.
 3. Reklamodawca dokonuje zamówienia kampanii reklamowej poprzez funkcjonalności Profilu Reklamodawcy – Dodaj Reklamę z wykorzystaniem formularza definując w ten sposób:

  • a. Miejsce publikacji reklamy, wybierając lokalizację emisji formy reklmowej,
  • b. Określenie temrminu publikacji za pomocą dostępnego w profilu kalenadarza,
  • c. Podłączając jednocześnie plik z reklamą,
 4. Płatności za zamówioną kampanię reklamową Reklamodawca dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Za chwilę dokonania płatności uznaje się moment uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT.
 5. Usługodawca rozpocznie realizację kampanii reklamowych w ciągu 2 dni roboczych od dnia uregulowania przez Reklamodawcę faktury VAT, o której mowa w punkcie powyżej.
 6. Reklamodawca ma prawo do odstąpienia od zamównie w terminie 5 dni roboczych od złożenia w serwisie zamówienia.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich lub są sprzeczne z przyjętymi normami etycznymi lub mogą obrażać uczucia religijne osób trzecich.
 9. W przypadku, gdy emisja kampanii reklamowej w Serwisie nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w zamówieniu przez Reklamodawcę, Reklamodawca ma prawo złożyć reklamację dotyczącą terminu realizacji kampanii oraz realizacji założeń emisyjnych i statystyk kampanii w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia emisji kampanii reklamowej.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące kampanii reklamowych realizowanych przez Naczarter.pl, winny być złożone w formie pisemnej na adres NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@naczarter.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Wypożyczającemu potwierdzenia rezerwacji.
 11. Usługodawca niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn złożonej reklamacji i ustosunkuje się do reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania
 12. Reklamodawca oświadcza, iż wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz materiały reklamowe nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania.
 13. Reklamodawca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie w Serwisie materiałów Reklamodawcy, przystąpi do sprawy po stronie Usługodawcy jako interwenient uboczny lub, jeśli to możliwe, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy. Reklamodawca zwróci Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie Usługodawca poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 14. Reklamodawca dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, wykorzystywanie ich w celach marketingowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Reklamodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub też ich usunięcia.

VII. TRANSAKCJE

 1. Wszystkie płatności przyjmowane będą za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub za pośrednictwem tradycynych przelewów bankowych.

VIII. POZOSTAŁE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Reklamodawcy, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Reklamodawców. Usługodawca, jako Właściciel i Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawców ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub naruszenia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
 4. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za: skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Reklamodawcy, zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Reklamodawcy z Serwisu, problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, korzystanie z Serwisu przez Reklamodawców niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Reklamodawcy adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Reklamodawcę lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu/ w nagłówku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Reklamodawca ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy między Usługodawcą, a Reklamodawcą i w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Reklamodawcy.