REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

 1. Operatorem Serwisu Naczarter.pl jest NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, Regon: 200747359.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Naczarter.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników oraz innych osób korzystających z jego usług, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Naczarter.pl.
 3. Usługi świadczone w Serwisie Naczarter.pl są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r. Ze względu na możliwość wprowadzania aktualizacji do Regulaminu, w tym dostosowania do ewentualnych zmian w prawodawstwie rekomednujemy o cykliczne odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z jej zawartością.

I. DEFINICJE

 1. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.naczarter.pl.
 2. Właściciel – podmiot realizujący Projekt Naczarter.pl i zarządzający Serwisem zwany również Usługodawcą.
 3. Administrator – oznacza NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000441685, NIP: 5451813819, Regon: 200747359, który świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Wypożyczający – Użytkownik, który dokonuje rezerwacji przedmiotu świadczenia e-usługi.
 6. Armator – Użytkownik udostępniający w Serwisie przedmiot świadczenia e-usługi.
 7. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia profilu (konta) przez użytkownika
 8. Logowanie – weryfikacja danych zarejestrowanego użytkownika, pozwalająca na stworzenie w Serwisie jego konta.
 9. Profil lub Konto – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz korzystać z funkcjonalności Serwisu.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Przedmiotem działalności Serwisu Naczarter.pl jest świadczenie usług w zakresie udostępniania zarejestrowanym Użytkownikom funkcjonalności Serwisu. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 2. Usługodawca informuje, że Serwis Naczarter.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów stanowi przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy i pisemnej zgody właściciela będą traktowane jako naruszenie prawa i podlegają karze w postaci grzywny lub pozbawienia wolności.
 3. Utworzyć konto (zarejestrować się w Serwisie) może być każda osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która dysponuje kontem poczty elektronicznej oraz posiada możliwość dokonywania zakupów i płatności za pomocą systemów płatniczych oznaczonych przez Naczarter.pl.
 4. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie Naczarter.pl, w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, zamieszczanie nieautentycznych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych.
 5. Jeżeli Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu Naczarter.pl, podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za ewentualne poniesione wskutek takiego działania straty, jeśli takie będą miały miejsce.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e- mail i stron Serwisu. Przesyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Każda rejestracja w Serwisie skutkować będzie założeniem indywidualnego konta Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną zmianie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Wykorzystanie danych opisane jest szczegółowo w zakładce Serwisu - Polityka prywatności.

IV. KONTO

 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

V. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 2. Do korzystania z usług Serwisu Naczarter.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Strony internetowe Serwisu działają m.in. w oparciu o technologię plików "cookies". Działanie i wykorzystanie plików „cookies” opisane jest szczegółowo w zakładce - Polityka prywatności.
 3. Zablokowanie i usunięcie użytkownika

  1. Użytkownik może w każdej chwili zostać usunięty z Serwisu na własną prośbę, po uprzednim powiadomieniu o tym Administratora drogą mailową. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu, gdy podejmuje działania na niekorzyść Usługodawcy.
  2. Użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty z Serwisu bez podawanie przyczyn ze strony Usługodawcy, gdy Usługodawca uzna to za konieczne

VI. WYPOŻYCZAJĄCY

 1. E- usługa oferowana przez Serwis umożliwia Wypożyczającemu dokonanie rezerwacji jachtu za jej pośrednictwem oraz potwierdzenia przez bezpieczne dokonania wpłaty przy użyciu systemu płatności internetowych PayU lub przelewem przez Internet. Rezerwacja jachtu jest wiążąca i zakończona po wpłacie należności lub zaliczki.
 2. Wypożyczający może zakonczyć rezerwacji jachtu jedynie po dokonaniu rejestracji konta w Serwisie przed jego rozpoczęciem lub w jego trakcie.
 3. Wypożyczający dokonując rezerwacji, akceptuje warunki Armatora zawarte w indywidualnej umowie czarteru.
 4. Wypożyczający ma możliwość zapoznania się z treścią indywidualnej umowy czarterowej Armatora danego jachtu na podstronie Naczarter.pl, która zawiera informacje o danym jachcie lub jej treść może zostać przesłana na życzenie Wypożyczającego.
 5. Wypożyczający może dokonywać rezerwacji jachtu każdego dnia przez 24 godziny na dobę.
 6. Wypożyczający dokonując rezerwacji za pośrednictwem E-usługi oferowanej przez Naczarter.pl, wchodzi w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Armatorem – właścicielem jachtu. Właściciel jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za opis jachtu i wywiązanie się z zawartej z Wypożyczającym umowy czarteru jachtu.
 7. Wypożyczający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy czarteru przez Armatora. W takiej sytuacji Naczarter.pl przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia właściwemu Armatorowi.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych potwierdzeń oraz jakości usług świadczonych przez Naczarter.pl, winny być złożone w formie pisemnej na adres NYACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, 16-100, ul. Kresowa 61 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@naczarter.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Wypożyczającemu potwierdzenia rezerwacji.
 9. Wypożyczający dokonując rejestracji lub rezerwacji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, wykorzystywanie ich w celach marketingowych oraz w przypadku dokonania przez Wypożyczającego rezerwacji przekazanie tych danych Armatorowi (właścicielowi zarezerwowanego jachtu). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub też ich usunięcia.

VII. ARMATOR

 1. E- usługa oferowana przez Serwis umożliwia Aramatorowi wprowadzenie i udostępnie ofert czarterów jachtu w ramach Serwisu Naczarter.pl.
 2. Warunkiem umożliwienia wprowadzenia i udostępnienia ofert Armatora w ramach Serwisu jest poprawna rejestracja Armatora w Serwisie, która polega na założeniu w nim konta Armatora i akceptacji regulaminu Armatora.
 3. Armator odpowiada za wprowadzenie wszelkich danych niezbędnych do udostępnienia oferty czarteru w Serwisie zgodnie z narzędziami parametryzacji ofert czarteru udostępnionych Armatorowi w ramach konta Armatora w Serwisie,a w szczególności:

  • a. Wprowadzenie ofert jednostkowych – pozycji czarterowych (jachtów) wraz z uzupełnieniem opisów i umieszczeniu zdjęc,
  • b. Wprowadzenie parametrów oferty tj. cen czarteru, cen usług dodatkowych, terminów rezerwacji, rabatów, warunków płatności, warunków anulowania rezerwacji, warunków zmianyrezerwacji,
  • c. Wprowadzenie infomacji w postaci umów czarterowych.
 4. Usługodawca upoważniony jest przez Armatorów do przyjmowania rezerwacji oraz pobierania należności za czarter jachtu.
 5. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną w Serwisie, włączając w to m.in. cenniki, dostępne terminy, opisy, zdjęcia, warunki czarterowe takie jak rabaty i opłaty dodadkowe.
 6. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z Wypożyczającym umowy czarterowej.

VIII. TRANSAKCJE

 1. Wszystkie płatności przyjmowane będą za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub za pośrednictwem tradycynych przelewów bankowych.

IX. POZOSTAŁE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Usługodawca, jako Właściciel i Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności. W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody i z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub naruszenia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
 4. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za: skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków), szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie, korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach, niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu/ w nagłówku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie Umowy między Usługodawcą, a Użytkownikiem i w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz warunki ofert jachtów ogłaszanych przez Armatorów w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Armatorów praw autorskich podmiotów trzecich w zakresie publikacji w Serwisie dzieł w postaci zdjęć i opisów jachtów.